HTML

Ngôn ngữ để xây dựng các trang web

Ví dụ HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>HTML Tutorial</title>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

CSS

Ngôn ngữ để tạo kiểu cho các trang web

Ví dụ CSS:

body {
background-color: lightblue;
}

h1 {
color: white;
text-align: center;
}

JavaScript

Ngôn ngữ để lập trình trang web

Ví dụ JavaScript:

<button onclick=”myFunction()”>Click Me!</button>

<script>
function myFunction() {
var x = document.getElementById(“demo”);
x.style.fontSize = “25px”;
x.style.color = “red”;
}
</script>

PYTHON

Một ngôn ngữ lập trình phổ biến

Ví dụ Python:

if 5 > 2:
print(“Five is greater than two!”)

 

SQL

Một ngôn ngữ để truy cập cơ sở dữ liệu

Ví dụ SQL:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country=‘Mexico’;

 

PHP

Một ngôn ngữ lập trình máy chủ web

jQuery

Thư viện JS để phát triển các trang web

Java

Một ngôn ngữ lập trình

C++

Một ngôn ngữ lập trình

W3.CSS

Khung CSS hiện đại cho các trang web nhanh hơn và đáp ứng tốt hơn

Color Picker

Bootstrap

Khung CSS để thiết kế các trang web tốt hơn

Web Templates

Duyệt qua các Mẫu HTML của chúng tôi và tải về miễn phí

How To Section

Đoạn mã cho HTML, CSS và JavaScript